Midi Notation -- : Tất cả các bè     A: Bè Alto     B: Bè Bass     S: Bè Soprano     T: Bè Tenor

  Tên Bài Hát
  Câu Đầu
  Tác Giả
 Ta ra đi đem tin mừng Nước Trời......
 Từ Duyên
 Xin cảm tạ hồng ân Cha ban......
 Duy Thiên
 Ra về lòng ta sướng vui, vì lời Chúa....
 Sơn Dương
 Ta mang lời Chúa đến muôn nơi......
 Sơn Dương
 Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban.....
 Đinh Công Huỳnh
 Con muốn cất cao bài ca cảm tạ.......
 Hải Châu
 Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa....
 Thy Yên
 Thánh lễ xong rồi con cảm tạ ơn Chúa nhiều....
 Đinh Dũng và Đinh Công Huỳnh
 Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là....
 Thành Tâm
 Thánh lễ đã hết chúng con ra về...
 
 Chúng con xin tạ ơn, Chúa uy quyền toàn năng...
 
 Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.....
 Trầm Hương
 Ra về trong hy vọng và mừng vui ......
 Nguyễn Duy